دشداشه

دشداشه

دشداشه تترون بروجرد در دو رنگ سفید و مشکی قیمت۱۱۰هزارتومان

پاکستانی

پاکستانی ویژه محرم یقه کویتی.قیمت ۷۰هزارتومان

پیراهن هیئتی

پیراهن هیئتی یقه کویتی ویژه محرم ،قیمت ۶۵هزارتومان

قبا مشکی

قبا مشکی در سه جنس تترون بروجرد و فاستونی و برک در قیمتهای ۱۵۰ و۲۰۰و۲۵۰تومان 

,

عمامه

عمامه

غدیر وارد کننده عمامه وال اصل هند در

                    رنگهای مشکی.سفید. سبز.نیلی

متری ۱۴ و ۱۷ هزارتومان