انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه مرکزی البسه روحانیت غدیر