جشن قرآن دانش آموزان با عبا و عرقچین تولید غدیر

انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه مرکزی البسه روحانیت غدیر