قبای چهار فصل فاستونی

قبای چهار فصل فاستونی

قبای چهار فصل فاستونی ، در ۸ رنگ مختلف ، دوخت شخصی دوزی ، قیمت ۱۷۵ هزار تومان ؛ تولید غدیر تهران

قبا فتوس

قبا فتوس

دوخت شخصی دوزی در ۱۰ رنگ مختلف قیمت ۱۲۰ هزار تومان تولید غدیر تهران

قبا فاستونی

قبا فاستونی

دیپلمات میله ای ، در رنگهای مختلف ، دوخت شخصی دوزی ، قیمت ۲۰۰۰۰۰تومان ، تولید غدیر

قبا فاستونی

قبا فاستونی

دیپلمات میله ای ، دوخت شخصی دوزی ، در ۳ رنگ سورمه ای و طوسی سیر و روشن ، قیمت ۱۱۰۰۰۰ تومان ، تولید غدیر تهران

قبا فاستونی

قبا فاستونی

دوخت شخصی دوزی ، در سه رنگ کرم طوسی سیر و روشن ، قیمت ۱۱۰۰۰۰ تومان ، تولید غدیر

قبا دیپلمات میله ای

در چهار رنگ

سازهای مختلف